Leki na receptę, żywność pochodzenia roślinnego i geny

0
513
Rate this post

Leki na receptę, żywność pochodzenia roślinnego i geny

U różnych ras występują pewne różnice w genach, które kodują en­zymy odpowiadające za rozkład różnych sprzedawanych na receptę leków. Firmy farmaceutyczne poszukują poszczególnych genów, któ­re powodują, że leki są dobrze tolerowane przez jednych, a u innych wywołują poważne skutki uboczne. Geny te należą do tej samej gru­py, która powstała, by radzić sobie ze związkami chemicznymi znaj­dującymi się w żywności roślinnej, takiej jak warzywa i owoce. Poza tym, 50 000 lat temu nie było leków. Ryzyko nowotworu, chorób serca i cukrzycy znacznie się różni pomiędzy grupami etnicznymi – ale tyl­ko niektóre z tych różnic mogą być odpowiedzialne za różnice w po­chodzeniu ras. Migracje Azjatów do Stanów Zjednoczonych w cią­gu jednego pokolenia wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia u nich tych chorób przewlekłych, ale ciągle istnieją pewne różnice w zacho­rowalności w porównaniu do populacji kaukaskiej żyjącej w Stanach Zjednoczonych. Czy różnice dotyczące ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych mają podstawy genetyczne i czy są zależne od diety i stylu życia? Nie potrafimy jeszcze odpowiedzieć na to pytanie ze stuprocentową pewnością, lecz najprawdopodobniej jest to kombina­cja obu czynników.

Geny i środowisko wydają się wzajemnie na siebie oddziaływać, zmieniając ryzyko chorób u każdej osoby. Od czasu, gdy ludzie pier­wotni opuścili Afrykę, upłynęło wystarczająco dużo czasu, by na dro­dze ewolucji pojawiły się subtelne różnice w genomie, które są istotne z punktu widzenia wpływu efektów diety na rozwój chorób przewlek­łych i starzenia. Rozpoznanie różnic pomiędzy poszczególnymi oso­bami, niezależnie od pochodzenia etnicznego, to ważny krok w kie­runku zrozumienia, dlaczego właściwa dla genów dieta może obniżyć ryzyko rozwoju chorób przewlekłych.